Hoppa till innehåll

VESF – Våxtorps E-Sports Förening

OM OSS

Våxtorps E-Sports Förening vill öka intresset för datorspel som hobby. Det är vårt huvudsakliga syfte. En av våra strategier för att åstadkomma detta är genom att anordna så kallade LAN-fester; evenemang där ungdomar och vuxna kan ta med sina datorer och spela tillsammans under ett och samma nätverk. Som ideell förening har vi våra stadgar som vi förhåller oss till. Ni kan läsa mer om dem här under.

TRYCK HÄR FÖR ATT LÄSA VÅRA STADGAR

§1 Föreningen
Föreningens namn är Våxtorps E-sports Förening. Förkortas VESF.
Föreningen har sitt säte i Våxtorp.
Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt oberoende.
Föreningen är ansluten till Sverok.
Föreningens syfte är att syssla med och öka intresset för spelhobbyn.
Föreningen arbetar med likabehandling, för att alla medlemmar ska ha samma möjligheter och förutsättningar för att delta i verksamheten och påverka den.
Föreningens verksamhetsår är 1 januari till 31 december.

§2 Bli medlem
Alla personer som godkänner föreningens stadgar har rätt att bli medlemmar.
Medlem blir den som i text har anmält medlemskap till föreningen.
Årsmötet kan bestämma att det är gratis att vara medlem, eller att föreningen ska ha en medlemsavgift. Om det finns en medlemsavgift, måste den vara inbetald för att en person ska räknas som medlem.
Medlemmar har rätt att få information om föreningen, delta och rösta på årsmöte och kunna väljas till styrelse eller valberedning.
Medlemmar är skyldiga att följa föreningens stadgar och regler, hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade hos föreningen och behandla andra medlemmar med respekt.

§3 Sluta vara medlem
Medlemskapet gäller till och med nästa årsmöte, men minst till och med verksamhetsårets slut.
En medlem som vill gå ur föreningen tidigare ska meddela det i text till föreningens styrelse. Då räknas inte personen som medlem längre.
En medlem som missköter sig kan bli avstängd av föreningens styrelse. Nästa årsmöte måste då besluta om medlemmen ska uteslutas eller inte. En avstängd medlem har rätt att gå på årsmötet, och får rösta i frågan om sin uteslutning.
Styrelsen och årsmötet kan häva uteslutning och avstängning.

§4 Styrelsen
Styrelsen har ansvar för föreningens pengar, verksamhet, medlemslista, årsmöte och det som bestäms på årsmötet.
Styrelsen ska vara minst tre personer, där en är ordförande. Styrelsen ska dela på ansvaret.
Styrelsen ska bestämma vilka i styrelsen som har rätt att skriva avtal i föreningens namn. De kallas för firmatecknare.
Styrelsen väljs på föreningens årsmöte, och tillträder så fort mötet är slut.
Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till styrelsen.

§5 Revisorer
Revisorns uppgift är att granska styrelsens arbete och redovisa det för nästa årsmöte.
Föreningen ska ha en eller två revisorer.
De som sitter i föreningens styrelse kan inte väljas till revisor.
Revisorn måste inte vara medlem i föreningen.

§6 Valberedning
Föreningen kan ha en valberedning.
Valberedningens uppgift är att föreslå personer till personvalen på årsmötet.
Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till valberedning.
Om ingen valberedning väljs, ansvarar styrelsen för valberedningens uppgifter.

§7 Årsmöte
Årsmötet ska hållas senast den 31 mars varje år.
För att mötet ska vara giltigt måste föreningens medlemmar meddelas personligen minst två veckor i förväg. Medlemmarna ska få veta tid, plats och vad som ska tas upp på mötet. Om alla medlemmar i föreningen godkänner det kan mötet vara giltigt även om inbjudan kommit senare än två veckor innan mötet.
Detta ska alltid tas upp på ett ordinarie årsmöte:
) mötets öppnande
) beslut om mötets giltighet
) val av mötets ordförande
) val av mötets sekreterare
) val av minst en person att granska protokollet efter mötet
) styrelsens redovisning av förra årets verksamhet
) styrelsens redovisning av förra årets ekonomi
) revisorernas redovisning av styrelsens arbete förra året
) beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
) förslag från styrelse och medlemmar
) beslut om årets verksamhetsplan
) beslut om årets budget och eventuell medlemsavgift
) val av årets styrelse
) val av årets revisor
) val av årets valberedare
) mötets avslutande
Om styrelsen, revisorn eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar vill, ska föreningen hålla ett extra årsmöte. Det kan hållas när som helst på året. Samma krav på giltighet gäller för extra årsmöte som för ordinarie. På ett extra årsmöte kan bara det som står i inbjudan tas upp på mötet.

§8 Omröstningar
Alla medlemmar som är på årsmötet har en röst var. I omröstningar gäller att förslaget som fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad, räknas det som att förslaget inte går igenom. Om omröstningen gäller ett personval och resultatet blir lika två gånger i rad, får slumpen avgöra. Röster som inte är för eller mot något förslag räknas inte.
Alla i styrelsen som deltar på ett styrelsemöte har rösträtt. I omröstningar gäller att förslaget som fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad, räknas det som att förslaget inte går igenom. Röster som inte är för eller mot något förslag räknas inte.

§9 Ändra stadgarna
Föreningens stadgar kan bara ändras på ett årsmöte, om förslaget på ändring står med i inbjudan till mötet. För att ändringen ska gälla, måste minst dubbelt så många rösta för ändringen som de som röstar mot.

§10 Nedläggning
Årsmötet kan bestämma att föreningen ska läggas ned. Föreningen läggs inte ned så länge det finns minst tre medlemmar som vill driva föreningen. Om föreningen läggs ned, ska alla föreningens skulder betalas och konton avslutas. Om föreningen har pengar eller saker kvar, ska dessa skänkas till en ideell förening med liknande syfte eller skickas tillbaka till Sverok.

BLI MEDLEM

Vill du också bidra till att intresset för datorspel som hobby ökar? Gå då med i vår förening. För endast 50 kr får du ett medlemskap och fördelar så som:

Nyheter och info om kommande LAN, event och vår arbete.

Möjlighet att påverka föreningens arbete.

MEDLEMSANSÖKAN

REGLER

Varje deltagare förbinder sig att följa LAN OUT LOUD gällande regler. LAN OUT LOUD kan när som helst ändra dessa utan föregående meddelande. Aktuella regler publiceras på hemsidan www.lanoutloud.se. Varje deltagare förbinder sig att följa eventuella instruktioner från LAN OUT LOUD funktionärer. Läs mer om varje regel genom att klicka på dem.

1. BILJETTER
Varje biljett är giltig för en (1) persons inträde med en (1) dator eller konsol till evenemanget LAN OUT LOUD. I priset ingår en sittplats med tillhörande stol samt rätten att vistas i hallen under hela evenemanget, enligt de öppettider som anges på webbplatsen och stora scenen. Vidare så ger biljett tillträde till alla aktiviteter som kommer anordnas under LAN OUT LOUD. Biljetten består av bokningspersonens namn som identifierar dig vid entrén. I utbyte mot namnet får du ett armband som visar att du har rätt att gå in i och ut ur hallen. Armband skall visas upp för crew varje gång man passerar kontrollen. Varje biljett kan användas endast en gång. Eventuellt försök till fusk med biljetter eller armband kommer att polisanmälas. Den som gör sig skyldig till fusk kommer att avvisas från platsen och krävas på skadestånd. Betalda biljetter återköpes ej. Sjukdom eller annan oförutsedd händelse ger inte rätt till återbetalning. Skulle evenemanget av något skäl ställas in kommer biljettpriset att återbetalas till den person som beställt biljetterna. Varje registrerad användare på hemsidan www.lanoutloud.se är skyldig att uppge korrekta personuppgifter. Eventuella avbrott i el- eller datornät ger inte rätten till ersättning eller återbetalning av biljettpriset. Det händer att aktiviteter, föreläsningar och annat blir inställt av olika orsaker. Eventuell inställd eller utebliven del av evenemanget eller annan utfästelse ger inte rätt till ersättning eller återbetalning av biljettpriset. De personuppgifter som du har lämnat vid registreringen lagras och behandlas med datorteknik av LAN OUT LOUD, som är ansvarig för behandlingen. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till behandling av dina personuppgifter enligt ovan. I de fall där deltagaren är under arton (18) måste vårdnadshavaren vara medveten om alla LAN OUT LOUD regler samt försäkra sig om att deltagaren förstått samt tänker förhålla sig till reglerna som gäller under LAN OUT LOUD evenemang. Vårdnadshavaren tar även ansvar för de konsekvenser som kan uppstå ifall deltagaren nu bryter mot någon av reglerna.

2. DELTAGANDE PÅ EGEN RISK
Deltagande i evenemanget LAN OUT LOUD sker på egen risk. Följ våra regler, uppträd lugnt, ät och sov ordentligt. Var särskilt noga med att sova tillräckligt så att du är utvilad, om du ska köra hem efteråt! LAN OUT LOUD tar inte ansvar för deltagares eventuella ekonomiska förluster i samband med LAN OUT LOUD evenemang, direkt eller indirekt, exempelvis vid inställt evenemang, elproblem eller motsvarande. LAN OUT LOUD ansvarar ej för deltagarnas personliga tillhörigheter och utrustning. Lämna inte små värdefulla saker obevakade!

3. SÄKERHET
Det är inte tillåtet att hänga eller på annat sätt placera kläder eller annat brännbart material på elcentraler och liknande. Det är inte heller tillåtet att hänga någonting i de el- och nätverkskablar/TP-Kablar som hänger mellan bordsraderna. Det är inte tillåtet att använda hemgjord el-utrustning. Använd kablar och förgreningar av god kvalitet. Dåliga kablar och elutrustning kan orsaka brand och allvarliga skador på din utrustning. Dessutom orsakar undermålig utrustning jordfel som får de lagstadgade jordfelsbrytarna i elcentralerna att lösa ut. Använd av oss rekommenderad utrustning så som jordad förgreningsdosa i gott skick med 1-3 meters kabel och minst 3 uttag. Det är inte tillåtet att medföra brödrost, mikrovågsugn, kaffebryggare, vattenkokare, kylskåp, strålkastare eller andra effektkrävande eller mycket värmealstrande apparater. Även spotlights och vanliga 220V lampor mm kan innebära brandfara och får ej användas. FlowNets personal har rätt att beslagta objekt vid upprepade regelbrott. Öppna lågor (stearinljus, tändare, spritkök eller annat) är inte tillåtna inomhus. Varje deltagare måste hålla rent från skräp på sin plats och på golvet runtomkring. Detta för att minska mängden brännbart material på sin plats. Släng era sopor i de soptunnor som finns uppställda! Hjälp oss att värna om miljön genom att källsortera (burkar och övrigt i rätt tunnor!). Det är inte tillåtet att ta med egen fåtölj, soffa, skrymmande möbler eller liknande. Dessa är dels för skrymmande och dels innehåller de för mycket brännbart material. En större kontorsstol eller gamingstol och är dock tillåten. Det är inte tillåtet att sova under borden eller i gångarna mellan raderna. Använd dig av hänvisad sov-yta. Det är inte tillåtet att blockera gångarna mellan borden eftersom de skall användas vid en eventuell utrymning av hallen. Din packning bör därför rymmas på och under din bordsplats.

4. EL OCH NÄTVERK
Varje deltagare ska vara medveten om att avbrott och störningar under evenemanget kan uppstå i elförsörjning ochdatanätverk. LAN OUT LOUD personal försöker åtgärda eventuella problem efter bästa förmåga. Avbrott ger inte rätt till ersättning eller återbetalning av erlagt biljettpris, varken helt eller delvis. Varje deltagare måste ansluta en egen förgreningsdosa till ett av de eluttag som tillhandahålls av LAN OUT LOUD. Det är inte tillåtet att ta el från bordsgrannen eller något annat uttag. Detta är mycket viktigt för att belastningen ska blir rätt fördelad samt för att minimera jordfelen. Det är inte tillåtet att medföra ljudanläggningar eller större högtalare. För att få ned ljudnivån och strömförbrukningen är det hörlurar som gäller. Det är inte tillåtet att medföra brödrost, mikrovågsugn, kaffebryggare, vattenkokare, kylskåp, strålkastare eller andra effektkrävande eller mycket värmealstrande apparater. Det är inte tillåtet att sätta upp egna WLAN-accesspunkter för trådlöst nätverk. Om en deltagares dator orsakar problem i nätverket (virus, attacker, m.m.) så förbehåller vi oss rätten att neka access till nätverket tills problemet är åtgärdat. Om personen i fråga vägrar eller kringgår nekandet av access har vi också rätt att avhysa personen från LAN OUT LOUD. Varje deltagare ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda nätverket mot spridning av datavirus, spyware och liknande. Alla ska ha ett antivirusprogram och brandvägg installerat.

5. ÖVRIGT
Alkohol och droger i annan form hör inte hemma på LAN OUT LOUD och är inte tillåtet någonstans på området. Berusade och/eller på annat sätt påverkade personer släpps inte in. Påverkade personer kommer att avvisas från området. Allt kablage tillhörande LAN OUT LOUD får ej vidröras eller modifieras. Brott mot svensk lag kan leda till polisanmälan och omedelbar avhysning från området i väntan på polis. Affischering eller på annat sätt spridande av reklam, propaganda eller liknande budskap inom event området är inte tillåtet utan särskilt tillstånd från LAN OUT LOUD. Du måste kontinuerligt städa din plats och källsortera avfallet (burkar och övrigt i rätt tunnor!). Innan du lämnar hallen tar du med de sopor som finns vid din plats och lämnar dessa i någon av de tunnor som står uppställda för detta ändamål. LAN OUT LOUD har rätt att sätta upp nätverkskameror på LAN OUT LOUD för publicering på webben samt att publicera foton/film tagna inne på och utanför LAN OUT LOUD på webben utan ytterligare tillstånd från deltagare som eventuellt kommer med på bild. Skulle en bugg eller säkerhetshål upptäckas i något av systemen FlowNet använder så skall detta meddelas till webbansvarig. Skulle Säkerhetshålet eller buggen utnyttjas kan den skyldige bli avstängd från nästkommande event. Det är inte tillåtet att äta eller ta med sig nötter eller föremål som kan innehålla nötter. Rökning är förbjuden inomhus och får endast ske på anvisad plats utanför, gäller även E- cigaretter. Upptäcks detta kan personen straffas med 1500 kr i straffavgift. Så fort en deltagare är på något av våra event har vårdnadshavaren (ifall deltagaren är under 18 år) godkänt att denne får köpa energidrycker eller andra koffeindrycker. LAN OUT LOUD tar inget ansvar för eventuella skador eller liknande som kan uppstå på grund av en sådan konsumtion. Om en deltagare har någon sjukdom som kan försvåra upplevelsen eller på något annat sett bidra till attacker eller en otrevlig situation ska denna deltagare informera LAN OUT LOUD om sådana problem eller sjukdomar. Informeringen ska ske några dagar innan evenemanget eller så fort deltagaren kommer till evenemanget. Deltagaren ska då ange eventuell sjukdom/diagnos, eventuell kontaktperson samt hur eventuell personal kan hjälpa till ifall en attack eller liknande uppkommer. Sjukdomar/diagnoser som kan vara relevanta att meddela om är sådant som Epilepsi, Aggressionsproblem, Diabetes med mera. Ifall deltagaren är under 18 år ska dennes vårdnadshavare meddela LAN OUT LOUD personal. Även om ett sådant tillstånd anmäls i förväg och något sker under evenemanget tar inte LAN OUT LOUD ansvar för eventuella skador på såväl deltagarens hälsa som utrustning. Skulle en deltagare ta sönder något föremål eller liknande på grund av sitt dåvarande tillstånd så leder detta till att deltagaren/vårdnadshavaren får återbetala skadan samt att eventuella händelser som skadegörelse kan polisanmälas. Observera att denna regel är till för allas trivsel såväl deltagare, personal som vårdnadshavare.

STYRELSE

Mikael Dahlqvist Ordförande.
Alexander Ottosson Sekreterare.
Richard Hård Kassör.

Vi tar emot era gamla datordelar.

Föreningen tar gladligen emot datorer eller datordelar som ni vill kassera. Om ni har delar ni vill donera kan ni kontakta oss genom formuläret nedan.